Deskundig advies voor uw werknemers pensioenregeling

Na het inkomen is het pensioen de belangrijkste arbeidsvoorwaarde voor werknemers. Iedere Nederlander heeft recht op een AOW-uitkering vanaf de AOW gerechtigde leeftijd, maar de uitkering is dermate laag dat een aanvullende pensioenopbouw noodzakelijk is.

Let op de betaalbaarheid

Een werkgever is echter niet verplicht om voor de werknemers een pensioenregeling in het leven te roepen, tenzij er sprake is van een verplicht bedrijfspensioenfonds of het in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is opgenomen. 


Let bij het toezeggen van een pensioen wel goed op de betaalbaarheid. Hierbij moet er ook gelet worden op de hoogte van de kosten in de toekomst. Het moet een goede regeling zijn, maar het moet nu en in de toekomst ook betaalbaar blijven.

Time Plan Consultancy van pensioenadvies tot -beheer & -communicatie 

Als pensioenadviseur hebben wij een duidelijke rol en een toegevoegde waarde bij het pensioenadvies, -beheer en -communicatie. Wij staan naast de werkgever. Het begint met een goede inventarisatie. Daarna gaan we samen op zoek naar een passende pensioenregeling die voldoet aan de wensen. Uiteraard zorgen wij ook voor het beheer en de communicatie richting werknemers. Als pensioenadviseur proberen wij de werkgever zo veel mogelijk te ontlasten en te ontzorgen. Daarbij vinden wij het belangrijk de werknemer goed te laten begrijpen wat er nu precies is geregeld en wie wat betaalt. De praktijk leert dat pensioen als secundaire arbeidsvoorwaarde zo goed op waarde wordt geschat en gewaardeerd!

Bel of mail voor een afspraak